รายการหลัก

  SD430 - 1เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมง
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-3-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์11:30-13:102340223C10 - 6 - 4W 
  อังคาร13:10-16:101610116L      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว
สำรองให้การจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปี 2
การจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปี 3
การจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปี 4
การจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปี 5
การจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปี 6
การจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปี 7
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 5 - 5
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 1 - 9
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับคณะวิทย์ สาขา การจัดการธุรกิจอกหาร FBM รหัส 17-20และ 58 ลงเรียนได้ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744