รายการหลัก

  IS911 - 1สถิติธุรกิจและการพยากรณ์
      สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ , [ คณะบริหารธุรกิจ ]
      หน่วยกิต3 (3-0-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา IS002-1 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องIB303-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2559  

    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร12:30-14:202110121C1 - 0 - 1W 
  พุธ12:30-13:202110121C      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา หทัยรัตนา
สำรองให้ ชั้นปี 6 รหัส 5401502001 ถึง 54015020011 - 0 - 1
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 22 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For students ID 5401502001 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744