รายการหลัก

  II313 - 1โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
      สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ , [ คณะบริหารธุรกิจ ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2559  

    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:202110121C50 - 40 - 10W 
 อาจารย์ Dr.Thomas Fernandez
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5
รหัส 5801500001 ถึง 5901509999
รหัส 5901500001 ถึง 5901509999
50 - 37 - 13
50 - 2 - 48
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
สอบกลางภาค 11 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 19 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For students ID 55-57 and transfer student ID 58-59 ]
 02  พุธ12:30-15:202110321C35 - 21 - 14W 
 อาจารย์ Dr.Thomas Fernandez
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5
รหัส 5801500001 ถึง 5901509999
รหัส 5901500001 ถึง 5901509999
40 - 39 - 1
35 - 5 - 30
35 - 0 - 35
35 - 0 - 35
35 - 0 - 35
สอบกลางภาค 11 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 19 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For students ID 55-57 and transfer student ID 58-59 ]
    ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 03  พุธ12:30-15:202110321C6 - 3 - 3W 
 อาจารย์ Dr.Thomas Fernandez
สอบกลางภาค 11 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 19 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ นักศึกษา Exchange Program ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744