รายการหลัก

  HG009 - 20ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
      สังกัดคณะบัญชี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-0)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องHG010-21(#)
      รายวิชาเทียบเท่า HG009-1, HG009-20
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:002220322C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 56-59 ]
 02  พุธ11:30-14:002140921C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 56-59 ]
 03  ศุกร์08:30-11:002220122C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 56-59 ]
 04  พุธ08:30-11:002140721C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 56-59 ]
 05  พุธ11:30-14:002250222C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 56-59 ]
 06  พุธ14:30-17:002250222C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 56-59 ]
 07  พฤหัสบดี11:30-14:002270222C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 56-59 ]
 08  พฤหัสบดี14:30-17:002270222C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 56-59 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744