รายการหลัก

  HG009 - 60ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องHG010-60(#), HG010-61(#)
      รายวิชาเทียบเท่า HG009-1, HG009-60
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2558  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เตรียมฐานข้อมูลสำหรับ นศ ใหม่ปี58 ]
 01  พุธ11:30-12:20580805C99 - 27 - 72W 
  ศุกร์11:30-13:202110121C      
 อาจารย์ อาจารย์พิจิตรา ดิสวโรธรรม
A.Thomas Edward Smith
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806100001 ถึง 5806100035
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806100600 ถึง 5806100603
99 - 21 - 78
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
99 - 4 - 95
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 02  พฤหัสบดี11:30-12:20580605C99 - 28 - 71W 
  ศุกร์09:30-11:201160311C      
 อาจารย์ A.Jonah Sund
อาจารย์กิตติยา สาธิตธาดา
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806101001 ถึง 5806101035
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 28 - 71
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 03  จันทร์11:30-12:20580105C99 - 35 - 64W 
  อังคาร11:30-13:201120211C      
 อาจารย์ อาจารย์นันทา เยาว์วิวัฒน์
A.Daniel Jonsson
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806101036 ถึง 5806101070
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 33 - 66
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 2 - 3
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 04  อังคาร11:30-13:20140601C99 - 30 - 69W 
  พุธ12:30-13:20580505C      
 อาจารย์ A.Nigel Price
อาจารย์ภานิชา อิงคะกุล
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806101071 ถึง 5806101105
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 29 - 70
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 05  อังคาร11:30-12:202230422C99 - 33 - 66W 
  พุธ11:30-13:20580205C      
 อาจารย์ A.Nigel Price
อาจารย์สัญชัย หมูดแหล๊ะ
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806101106 ถึง 5806101140
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 31 - 68
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 06  จันทร์12:30-13:202110221C99 - 29 - 70W 
  ศุกร์11:30-13:20580305C      
 อาจารย์ อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ์
A.Daniel Jonsson
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806101141 ถึง 5806101175
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 29 - 70
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 07  จันทร์11:30-12:20580305C99 - 25 - 74W 
  จันทร์13:30-15:207110607C      
 อาจารย์ A.Anthony Neil Catto
อาจารย์สรวิทย์ สังขรัตน์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806101176 ถึง 5806101210
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806101600 ถึง 5806101614
99 - 12 - 87
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
99 - 12 - 87
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 08  พุธ13:30-15:202110121C99 - 36 - 63W 
  พฤหัสบดี11:30-12:20580805C      
 อาจารย์ A.Bohdan Sawchuk
อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806105001 ถึง 5806105035
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806105600 ถึง 5806105608
99 - 27 - 72
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
99 - 8 - 91
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 09  พุธ14:30-15:20590305C99 - 43 - 56W 
  พุธ11:30-13:20590405C      
 อาจารย์ อาจารย์โศภิน ช่วยวงศ์
A.Jonah Sund
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806105036 ถึง 5806105089
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 43 - 56
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 10ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806105071 ถึง 5806105105
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 0 - 99
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 11  พฤหัสบดี12:30-13:20580805C99 - 29 - 70W 
  ศุกร์11:30-13:20580805C      
 อาจารย์ อาจารย์สำเภา ดวงแก้ว
A.Daniel Jonsson
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806102001 ถึง 5806102035
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 29 - 70
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 12  จันทร์11:30-13:20580605C99 - 43 - 56W 
  พฤหัสบดี14:30-15:201040710C      
 อาจารย์ A.Nigel Price
อาจารย์ธานินทร์ วีระเดช
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806102036 ถึง 5806102103
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806102600 ถึง 5806102604
99 - 40 - 59
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
99 - 3 - 96
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 13ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806102071 ถึง 5806102105
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 0 - 99
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 14ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806102106 ถึง 5806102140
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 0 - 99
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 15  อังคาร11:30-12:202240222C99 - 37 - 62W 
  พุธ11:30-13:20580305C      
 อาจารย์ อาจารย์พิจิตรา ดิสวโรธรรม
A.Daniel Jonsson
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806103001 ถึง 5806103035
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806103600 ถึง 5806103610
99 - 30 - 69
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
99 - 7 - 92
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 16  พุธ11:30-13:20580405C99 - 41 - 58W 
  พฤหัสบดี12:30-13:20580605C      
 อาจารย์ A.Nigel Price
อาจารย์ธานินทร์ วีระเดช
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806103036 ถึง 5806103089
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 40 - 59
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 17ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806103071 ถึง 5806103105
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 0 - 99
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 18ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806104001 ถึง 5806104035
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 0 - 99
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 19  จันทร์11:30-13:202230322C99 - 44 - 55W 
  พุธ11:30-12:20580505C      
 อาจารย์ อาจารย์วรรณวรางค์ มัลลิกะมาลย์
A.Bohdan Sawchuk
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 5806106001 ถึง 5806106050
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 6
99 - 41 - 58
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 2 - 3
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 53-58 ]
 20  จันทร์08:30-10:202140721C11 - 11 - 0W 
  อังคาร12:30-13:202140821C      
 อาจารย์ A.Anthony Neil Catto
อาจารย์สัญชัย หมูดแหล๊ะ
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 25 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. ทุนรัตนมงคล 58 ]
 21  อังคาร10:30-13:201170211C31 - 26 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ สถาบันพัฒนาฯ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744