รายการหลัก

  AC211 - 1การบัญชีชั้นกลาง 2
      สังกัดคณะบัญชี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา AC101-1 หรือ
AC101-55 หรือ
AC101-S55 หรือ
AC101-S
      รายวิชาต่อเนื่องAC315-60, AC315-S1, AC315-1, AC316-1, AC318-60, AC318-S1, AC319-S, AC319-1, AC320-1, AC420-1, AC421-1, AC430-1, AC430-53, AC432-53, AC443-53, AC444-53, AC444-55, AC445-60, AC446-65
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-10:102320123C65 - 39 - 26W 
  พฤหัสบดี08:30-10:10560205C      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ต่ออภิชาติตระกูล
สำรองให้บัญชี ปี 2 ขึ้นไป
บัญชี ปี 2 ขึ้นไป
บัญชี (ปวส.) ปี 1 ขึ้นไป
65 - 1 - 64
65 - 3 - 62
65 - 35 - 30
สอบกลางภาค 2 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 8 พ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 21 และ บัญชี ปวส. รหัส 22 ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 201ไม่พบข้อมูล100 - 4 - 96W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตรัตน์ ช่างหล่อ
อาจารย์ ดร.จิรารัช พิพัฒน์นราพงศ์
สำรองให้บัญชี(ออนไลน์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี(ออนไลน์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี(ออนไลน์) ปี 1 ขึ้นไป
100 - 0 - 100
100 - 4 - 96
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20-21-22 (วิทยพัฒน์) ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์15:00-18:202160421C60 - 35 - 25W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสัน คล่องชุติโสภณ
สำรองให้บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
CreditBank คณะบัญชี ปี 1 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
60 - 34 - 26
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี ปวส.นอกเวลา รหัส 22 และเก่ากว่า ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744