รายการหลัก

  HG012 - 30ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
      สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-0)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา HG011-30 (#)
      รายวิชาต่อเนื่อง [ CO ] EXIT01-3
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2559  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์13:30-15:202110121C999 - 41 - 958W 
  พุธ12:30-13:202110121C      
 อาจารย์ A.Colm Cotter
อาจารย์ชลธร จันทะโสต
สำรองให้
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 6
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 7
1 - 1 - 0
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบกลางภาค 9 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 53-58 เท่านั้น (3 นก.) ]
 02  ศุกร์13:30-15:202110221C999 - 37 - 962W 
  พุธ12:30-13:202110221C      
 อาจารย์ A.Nigel Price
อาจารย์เกวลิน สวนบุรี
สำรองให้
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 6
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 7
1 - 1 - 0
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบกลางภาค 9 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 53-58 เท่านั้น (3 นก.) ]
 03  จันทร์08:30-09:202110121C999 - 41 - 958W 
  จันทร์09:30-11:202110121C      
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พรปวีณ์ สุขรัตน์ฤทธิ์
A.Huw Evans
สำรองให้
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 6
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 7
1 - 1 - 0
999 - 4 - 995
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
สอบกลางภาค 9 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 53-58 เท่านั้น (3 นก.) ]
 04  พุธ13:30-15:202340623C3 - 3 - 0W 
  พุธ15:30-16:202340623C      
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พรปวีณ์ สุขรัตน์ฤทธิ์
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ สถาบันพัฒนาฯ เท่านั้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744