รายการหลัก

  EC438 - 1ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
      สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา EC201-1 (#) และ EC202-1 (#) หรือ
EC201-S (#) และ EC202-S (#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2559  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ13:30-16:202110121C999 - 2 - 997W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์
สำรองให้คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 3
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 4
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 5
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 6
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 9
999 - 2 - 997
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 51-57 (ET)(เท่านั้น) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744