รายการหลัก

  EX002 - 55การศึกษาเศรษฐกิจไทย
      สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2559  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี13:30-16:202110121C50 - 44 - 6W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
สำรองให้ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การตลาด) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (บธ.ระหว่างประเทศ) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการ) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการโรงแรม) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการท่องเที่ยว) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การท่องเที่ยว) (ยกเลิก) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (ศิลปะการแสดง) (ยกเลิก) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การท่องเที่ยว) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (ศิลปะการแสดง) (ยกเลิก) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทย) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (สารสนเทศ) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (วิศวกรรมการเงิน) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์ (บธ,บช.นศ,วท,มศ) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทย) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (สารสนเทศ) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมการเงิน) ปี 1 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์ (วท.สาขาวิศวกรรมการเงิน FE) ปี 1 ขึ้นไป
ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (บธ.ระหว่างประเทศ) ปี 1 ขึ้นไป
ปี 1 ขึ้นไป
ปี 1 ขึ้นไป
50 - 5 - 45
50 - 0 - 50
50 - 2 - 48
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 2 - 48
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 1 - 49
50 - 4 - 46
50 - 18 - 32
50 - 2 - 48
50 - 10 - 40
50 - 0 - 50
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาโท รหัส 55-58 และ รหัส 59 เทียบโอน ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744