รายการหลัก

  BK422 - 1การวิจัยการตลาด
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา BA201-1 (#) และ BA302-1 (#) และ SC911-1 (#) หรือ
BA201-1 (#) และ BA302-60 (#) และ SC911-60 (#) หรือ
BA201-1 (#) และ SC911-60 (#) หรือ
BA201-1 (#) และ SC911-60 (#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:00520105C60 - 49 - 11W 
  พฤหัสบดี11:30-14:00520105C      
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด รหัส 1900111101001 ถึง 1900111101999
การตลาด ชั้นปี 5
การตลาด ปี 6 ขึ้นไป
การตลาด ปี 6 ขึ้นไป
การตลาด ปี 6 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการตลาด รหัส 1910111101001 ถึง 1910111101999
การตลาด ชั้นปี 4
การตลาด ชั้นปี 4
การตลาด ชั้นปี 4
60 - 0 - 60
60 - 3 - 57
60 - 3 - 57
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 27 - 33
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค 9 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A2 (18) ]
 02  พุธ14:30-17:00520105C60 - 50 - 10W 
  พฤหัสบดี14:30-17:00520105C      
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด รหัส 1900111101001 ถึง 1900111101999
การตลาด ชั้นปี 5
การตลาด ปี 6 ขึ้นไป
การตลาด ปี 6 ขึ้นไป
การตลาด ปี 6 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการตลาด รหัส 1910111101001 ถึง 1910111101999
การตลาด ชั้นปี 4
การตลาด ชั้นปี 4
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 5 - 55
60 - 32 - 28
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค 9 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A4 (18) + สหกิจสาขาการตลาด (18) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744