รายการหลัก

  BK326 - 1การจัดการการค้าปลีก
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา BA201-1 (#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์14:30-17:00520105C20 - 4 - 16W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง
สำรองให้การตลาด ปี 6 ขึ้นไป
การตลาด ปี 6 ขึ้นไป
การตลาด ปี 6 ขึ้นไป
20 - 4 - 16
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค 14 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 57-59 เรียนและสอบร่วม BK338 ]
    ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 150ไม่พบข้อมูล0 - 0 - 0WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744