รายการหลัก

  BN201 - 1ความรู้พื้นฐานด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องBN301-1(#), BN302-1(#), BN303-1(#), BN304-1(#), BN305-1(#), BN306-1(#), BN307-1(#), BN308-1(#), BN401-1(#), BN402-1(#), BN403-1(#), BN404-1(#), BN405-1(#), BN406-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  พฤหัสบดี11:30-14:00520105C999 - 131 - 868W 
 อาจารย์ อาจารย์พุฒิพงษ์ ธนวีระกุล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป
การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป
การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป
999 - 123 - 876
999 - 0 - 999
999 - 3 - 996
999 - 5 - 994
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L1+L2 (23) ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 200ไม่พบข้อมูล200 - 24 - 176W 
 อาจารย์ อาจารย์สิริธิดา สงขวัญ
สำรองให้ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 2
ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 3
ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 4
200 - 14 - 186
200 - 0 - 200
200 - 10 - 190
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 20-22 สาขาวิชาบริหารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล100 - 21 - 79W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ปวส. เทียบโอน (เรียนอาทิตย์) ชั้นปี 1100 - 21 - 79
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ การจัดการโลจิสติกส์ สำหรับนักศึกษา ปวส.เทียบโอน 23 ]
 101ไม่พบข้อมูล100 - 24 - 76W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารทั่วไป (นอกเวลาทำการ) ปี 3 ขึ้นไป100 - 23 - 77
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหารทั่วไป สำหรับนักศึกษา รหัส 21 กลุ่ม 1 ]
 102ไม่พบข้อมูล100 - 17 - 83W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารทั่วไป (นอกเวลาทำการ) ปี 3 ขึ้นไป100 - 15 - 85
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหารทั่วไป สำหรับนักศึกษา รหัส 21 กลุ่ม 2 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744