รายการหลัก

  HZ206 - 1การอ่านภาษาจีน 2
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา HZ205-1
      รายวิชาต่อเนื่องHZ439-1
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:00140201C76 - 75 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์
สำรองให้ภาษาจีน
ภาษาจีน ชั้นปี 2
ภาษาจีน ชั้นปี 3
ภาษาจีน ชั้นปี 4
ภาษาจีน ชั้นปี 5
75 - 0 - 75
75 - 68 - 7
75 - 4 - 71
75 - 2 - 73
75 - 0 - 75
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 19-22,เทียบโอน 23 สาขาภาษาจีน ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 250  เสาร์08:30-11:202220122C25 - 5 - 20W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
สำรองให้ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 3
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 4
25 - 3 - 22
25 - 1 - 24
25 - 1 - 24
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 20,21,22 สาขาภาษาจีน ป.ตรีที่ 2 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744