รายการหลัก

  HA301 - 1ภาษาญี่ปุ่น 5
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา HA202-1
      รายวิชาต่อเนื่องHA302-1, HA341-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี08:30-11:002220122C60 - 46 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 2
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 3
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 4
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 5
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 6
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 7
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 8
ภาษาญี่ปุ่น
60 - 2 - 58
60 - 26 - 34
60 - 13 - 47
60 - 2 - 58
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 57-59, 17-21 เอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ]
 02ไม่พบข้อมูล30 - 0 - 30WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 2
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 3
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 4
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 5
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 6
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 7
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 8
ภาษาญี่ปุ่น
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิดกลุ่ม สำหรับ นศ รหัส 57-59, 17-21 เอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 250  เสาร์12:30-15:20N/A01C30 - 14 - 16W 
 อาจารย์ อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 3
ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ชั้นปี 4
ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ชั้นปี 5
ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ชั้นปี 6
ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ชั้นปี 7
ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ชั้นปี 8
30 - 0 - 30
30 - 5 - 25
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 57-59, 17-20 เอกภาษาญี่ปุ่น ป ตรีใบที่สอง ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744