รายการหลัก

  HA336 - 1หลักภาษาญี่ปุ่น
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา HA202-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์11:30-14:002220122C45 - 39 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 4
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 5
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 6
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 7
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 8
45 - 29 - 16
45 - 3 - 42
45 - 1 - 44
45 - 1 - 44
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 57-59, 17-18 เอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744