รายการหลัก

  IS922 - 1สถิติธุรกิจ
      สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ , [ คณะบริหารธุรกิจ ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา IS005-1 (#) หรือ
IS005-2 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องIA443-1, IB211-1(#), IB306-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2559  

    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร10:30-11:202110121C45 - 20 - 25W 
  พุธ13:30-15:202110121C      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา หทัยรัตนา
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5
รหัส 5901500001 ถึง 5901509999
45 - 19 - 26
45 - 1 - 44
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 22 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For students ID 55-58 and transfer student ID 59 ]
 02  อังคาร12:30-14:202110121C30 - 18 - 12W 
  พุธ12:30-13:202110121C      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา หทัยรัตนา
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5
รหัส 5901500001 ถึง 5901509999
30 - 15 - 15
30 - 2 - 28
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 22 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For students ID 55-58 and transfer student ID 59 ]
 03  อังคาร12:30-14:202110121C30 - 27 - 3W 
  พุธ12:30-13:202110121C      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา หทัยรัตนา
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ รหัส 5602500001 ถึง 5602509999
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ รหัส 5702500001 ถึง 5702509999
คณะบัญชี รหัส 5902500001 ถึง 5902509999
รหัส 5802500001 ถึง 5802509999
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4
45 - 20 - 25
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
30 - 0 - 30
30 - 6 - 24
30 - 0 - 30
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 22 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For students BACC ID 58 and transfer student ID 56-59 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744