รายการหลัก

  II201 - 1การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
      สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ , [ คณะบริหารธุรกิจ ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา IB102-1 (#) หรือ
IB102-10 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องII316-1(#), II412-1(#), II415-1(#), II418-1(#), II421-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2559  

    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี08:30-11:202110121C40 - 4 - 36W 
 อาจารย์ Assistant Professor Dr.Amonrat Thoumrungroje
อาจารย์แอนดรูว์ โหสกุล
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5
รหัส 5801500001 ถึง 5801509999
รหัส 5901500001 ถึง 5901509999
40 - 3 - 37
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค 16 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For students ID 55-57 and transfer student ID 58-59 ]
 02  พฤหัสบดี08:30-11:202110121C40 - 26 - 14W 
 อาจารย์ Assistant Professor Dr.Amonrat Thoumrungroje
อาจารย์แอนดรูว์ โหสกุล
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5
รหัส 5801500001 ถึง 5801509999
รหัส 5901500001 ถึง 5901509999
40 - 17 - 23
40 - 4 - 36
40 - 0 - 40
40 - 2 - 38
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค 16 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For students ID 55-57 and transfer student ID 58-59 ]
    ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 03  พฤหัสบดี08:30-11:202110121C6 - 3 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์แอนดรูว์ โหสกุล
Assistant Professor Dr.Amonrat Thoumrungroje
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 29553 ถึง 1 - 0 - 1
สอบปลายภาค 16 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ นักศึกษา Exchange Program ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744