รายการหลัก

  HK101 - 1ภาษาเกาหลี 1
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องHK102-1, HK102-1, HK102-1, HK102-1, HK102-1, HK102-1, HK102-1, HK102-1, HK103-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2559  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ณัฐยา เต็มภัทราโชค
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 4
999 - 0 - 999
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เตรียมฐานข้อมูลรับสมัคร นศ ใหม่ ปี 59 ]
 01  อังคาร13:30-15:207100907C41 - 34 - 7W 
  จันทร์11:30-13:202110121C      
 อาจารย์ A.Mi Young Kim
อาจารย์ ดร.ณัฐยา เต็มภัทราโชค
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1 รหัส 5904108002 ถึง 5904108045
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 4
40 - 34 - 6
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 14 ธ.ค. 2559 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ เอกภาษาเกาหลี รหัส 56-59 5904108002-5904108045 ]
 02  พุธ09:30-11:20580605C50 - 36 - 14W 
  จันทร์13:30-15:202110121C      
 อาจารย์ A.Mi Young Kim
อาจารย์ ดร.ณัฐยา เต็มภัทราโชค
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 4
50 - 36 - 14
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 14 ธ.ค. 2559 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ เอกภาษาเกาหลี รหัส 56-59 5904108046-5904108085 ]
 03  พุธ09:30-11:20580705C50 - 47 - 3W 
  พุธ11:30-13:20580305C      
 อาจารย์ A.Mi Young Kim
อาจารย์ ดร.ณัฐยา เต็มภัทราโชค
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1 รหัส 5904108086 ถึง 5904108999
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 4
50 - 44 - 6
40 - 1 - 39
40 - 2 - 38
40 - 0 - 40
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 14 ธ.ค. 2559 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ เอกภาษาเกาหลี รหัส 56-59 5904108086-5904108610 ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อาทิตย์12:30-15:202220422C99 - 11 - 88W 
 อาจารย์ A.Mi Young Kim
สำรองให้ภาษาเกาหลี ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ชั้นปี 1
ภาษาเกาหลี ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ปี 2 ขึ้นไป
99 - 4 - 95
99 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เตรียมฐานข้อมูลรับสมัคร นศ ใหม่ ปี 59 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744