รายการหลัก

  HO109 - 1การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2558  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เตรียมฐานข้อมูลสำหรับ นศ ใหม่ปี58 ]
 01  ศุกร์13:30-16:202110121C99 - 48 - 51W 
 อาจารย์ อาจารย์ณัฐพล ธัญญาวินิชกุล
สำรองให้การท่องเที่ยว ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804107001 ถึง 5804107058
99 - 0 - 99
99 - 48 - 51
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการท่องเที่ยว ]
 02  ศุกร์09:30-12:202110221C99 - 57 - 42W 
 อาจารย์ อาจารย์ณัฐพล ธัญญาวินิชกุล
สำรองให้การท่องเที่ยว ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804107059 ถึง 5804107999
99 - 0 - 99
99 - 56 - 43
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการท่องเที่ยว ]
 03  อังคาร09:30-12:20580105C99 - 22 - 77W 
 อาจารย์ อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ
สำรองให้การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804110001 ถึง 5804110099
99 - 1 - 98
99 - 21 - 78
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการประชุมฯ ]
 04  อังคาร12:30-15:20590205C99 - 35 - 64W 
 อาจารย์ อาจารย์ขจิตพรรณ เมฆินทรากูร
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804109001 ถึง 5804109044
99 - 0 - 99
99 - 31 - 68
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ]
 05  อังคาร08:30-11:202250222C99 - 32 - 67W 
 อาจารย์ อาจารย์ขจิตพรรณ เมฆินทรากูร
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804109045 ถึง 5804109085
99 - 0 - 99
99 - 32 - 67
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ]
 06  จันทร์12:30-15:202120321C99 - 37 - 62W 
 อาจารย์ อาจารย์ขจิตพรรณ เมฆินทรากูร
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804109086 ถึง 5804109999
99 - 1 - 98
99 - 36 - 63
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ]
 07  พุธ08:30-11:202230322C99 - 0 - 99WClosed 
 อาจารย์ อาจารย์ขจิตพรรณ เมฆินทรากูร
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 299 - 0 - 99
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744