รายการหลัก

  EC451 - 1การตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2559  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี09:30-12:202110121C999 - 1 - 998W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศรีหิรัญ
สำรองให้คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 5999 - 0 - 999
สอบปลายภาค 19 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 55 (AEC) เรียนและสอบร่วมกับ EC342-1 การตลาดระหว่างประเทศ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744