รายการหลัก

  HY232 - 1การจัดการสายการบินต้นทุนต่ำ
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2558  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์08:30-11:202110121C60 - 39 - 21W 
 อาจารย์ อาจารย์เอมปวีณ์ สิมะเสถียร
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 260 - 39 - 21
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 21 ธ.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ]
 02  ศุกร์12:30-15:202110221C60 - 46 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์เอมปวีณ์ สิมะเสถียร
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 260 - 46 - 14
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 21 ธ.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744