รายการหลัก

  HW331 - 1การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจที่พักแรมและบริการอาหาร
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2558  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์13:30-16:202110121C99 - 42 - 57W 
 อาจารย์ อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ
สำรองให้ ชั้นปี 2 รหัส 5704107001 ถึง 5704107065
รหัส 5804107001 ถึง 5704107999
99 - 38 - 61
99 - 0 - 99
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 21 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 57 สาขาการท่องเที่ยว ]
 02  พุธ08:30-11:202110121C99 - 55 - 44W 
 อาจารย์ อาจารย์จันทร์จิตต์ ฐนะศิริ
สำรองให้ ชั้นปี 2 รหัส 5704107066 ถึง 5704107999
รหัส 5804107001 ถึง 5804107999
99 - 54 - 45
99 - 0 - 99
สอบกลางภาค 15 ต.ค. 2558 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 21 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 57 สาขาการท่องเที่ยว ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744