รายการหลัก

  HW444 - 1ภาษาเกาหลีสำหรับงานมัคคุเทศก์
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์08:30-12:202220122C40 - 11 - 29W 
 อาจารย์ อาจารย์ฐิติพงศ์ สิงห์กลิ่น
สำรองให้การท่องเที่ยว ชั้นปี 4
การท่องเที่ยว ชั้นปี 5
การท่องเที่ยว ชั้นปี 6
การท่องเที่ยว ชั้นปี 7
การท่องเที่ยว ชั้นปี 8
40 - 7 - 33
40 - 1 - 39
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 17,59,58,57 และเทียบโอน สาขาการท่องเที่ยว (สอบผ่าน HW347) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744