รายการหลัก

  HH402 - 1วรรณกรรมวิจารณ์
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-11:002220122C3 - 1 - 2W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกาญจน์ จินาพันธ์
สำรองให้ภาษาไทย ชั้นปี 5
ภาษาไทย ชั้นปี 6
3 - 1 - 2
3 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 58-59 เอกภาษาไทย -เรียนและสอบร่วมกับ HH454 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744