รายการหลัก

  HH352 - 1การเขียนบันเทิงคดี
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:002220122C22 - 17 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม
สำรองให้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 3
ภาษาไทย ชั้นปี 5
ภาษาไทย ชั้นปี 6
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 4
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 2
22 - 14 - 8
22 - 1 - 21
22 - 0 - 22
22 - 1 - 21
22 - 1 - 21
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 17-19,58-59 เอกภาษาไทย (HH352+HH436 = 25 คน) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744