รายการหลัก

  HA132 - 1วรรณกรรมญี่ปุ่น
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์11:30-14:002220122C26 - 26 - 0W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 3
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 4
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 5
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 6
25 - 7 - 18
25 - 13 - 12
25 - 1 - 24
25 - 3 - 22
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 58-18 เท่านั้น เอกภาษาญี่ปุ่น เรียนและสอบร่วมกับ HO236 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744