รายการหลัก

  SA329 - 1แอสเซ็ตสำหรับเกม
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์14:30-17:001205A01C30 - 20 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์บุญพเรศ สุขใย
สำรองให้คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นปี 3
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นปี 4
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นปี 5
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นปี 6
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นปี 7
30 - 21 - 9
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับคณะวิทย์ สาขา AN รหัส 58-19 คอมฯแอนิเมชั่น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744