รายการหลัก

  ST164 - 1การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา ST163-1 (#) หรือ
ST165-1 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องSI222-59(#), SI227-59(#), SI229-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์08:30-12:2015201A15L40 - 24 - 16W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตรงค์
สำรองให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 7
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 6
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 5
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 4
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 8
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 4
40 - 0 - 40
40 - 1 - 39
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 29 - 11
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 17-22 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  จันทร์12:20-16:101205B01L15 - 1 - 14W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตรงค์
สำรองให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 1
15 - 0 - 15
15 - 0 - 15
15 - 1 - 14
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิทย์ นอกเวลาทำการ สาขา ICT รหัส 20-22 ]
    ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 300ไม่พบข้อมูล20 - 1 - 19W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตรงค์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ โครงการพิเศษ ขสมก.คณะวิทย์ รหัส 19-20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744