รายการหลัก

  SA407 - 58หัวข้อพิเศษทางแอนิเมชั่น 2
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ14:30-17:001205A01L15 - 1 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์สันติ เลาหบูรณะกิจ
สำรองให้คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นปี 7
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นปี 5
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นปี 4
15 - 0 - 15
15 - 0 - 15
15 - 1 - 14
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น รหัส 58-19 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744