รายการหลัก

  GE002 - 20ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
      สังกัดคณะบัญชี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องGE003-20(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ภาคต้น ]
 01  พุธ11:30-14:002220322C40 - 26 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
30 - 28 - 2
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20 กลุ่ม A1 และรหัสเก่ากว่าลงได้ ]
 02  พุธ11:30-14:002140921C40 - 23 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
30 - 27 - 3
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20 กลุ่ม A2 และรหัสเก่ากว่าลงได้ ]
 03  ศุกร์08:30-11:002220122C40 - 27 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
30 - 27 - 3
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20 กลุ่ม B1 และรหัสเก่ากว่าลงได้ ]
 04  พุธ08:30-11:002140721C40 - 27 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
30 - 28 - 2
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20 กลุ่ม B2 และรหัสเก่ากว่าลงได้ ]
 05  พุธ11:30-14:002250222C40 - 27 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
30 - 28 - 2
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20 กลุ่ม C1 และรหัสเก่ากว่าลงได้ ]
 06  พุธ14:30-17:002250222C40 - 26 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์ภุมริน สรรพอาษา
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
30 - 28 - 2
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20 กลุ่ม C2 และรหัสเก่ากว่าลงได้ ]
 07  พฤหัสบดี11:30-14:002270222C40 - 23 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์โศภิน ช่วยวงศ์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
30 - 26 - 4
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20 กลุ่ม D1 และรหัสเก่ากว่าลงได้ ]
 08  พฤหัสบดี14:30-17:002270222C40 - 25 - 15W 
 อาจารย์ อาจารย์โศภิน ช่วยวงศ์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
30 - 26 - 4
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค 17 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20 กลุ่ม D2 และรหัสเก่ากว่าลงได้ ]
 09  จันทร์14:30-17:002220422C1 - 0 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. สถาบันพัฒนาบัณฑิตฯ เท่านั้น ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01ไม่พบข้อมูล999 - 10 - 989W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ ชั้นปี 1999 - 9 - 990
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ภาคต้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744