รายการหลัก

  GE056 - 1การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:00520105C156 - 144 - 12W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ชั้นปี 3
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
80 - 0 - 80
20 - 20 - 0
12 - 8 - 4
20 - 20 - 0
20 - 17 - 3
155 - 69 - 86
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B2 รหัส 22 + คณะศิลปและออกแบบรหัส 20 และทุกคณะ รหัส 17-21 (ให้แค่ 20 คน) ]
 02  พฤหัสบดี08:30-11:00520105C150 - 137 - 13W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
สำรองให้คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ชั้นปี 3
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
ชั้นปี 5
ชั้นปี 6
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ชั้นปี 1
16 - 11 - 5
14 - 13 - 1
25 - 25 - 0
20 - 19 - 1
1 - 1 - 0
0 - 0 - 0
10 - 2 - 8
80 - 62 - 18
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะศิลปและออกแบบรหัส 22 และทุกคณะ รหัส 17-21 (ให้แค่ 20 คน) ]
 03  อังคาร08:30-11:002150421C102 - 92 - 10W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
ชั้นปี 5
ชั้นปี 6
ชั้นปี 1
100 - 0 - 100
100 - 64 - 36
20 - 1 - 19
20 - 18 - 2
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
6 - 6 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1 รหัส 22 และทุกคณะ รหัส 17-21 (ให้แค่ 20 คน) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744