รายการหลัก

  GE107 - 1การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์08:30-11:00520105C111 - 105 - 6W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
60 - 55 - 5
60 - 41 - 19
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหารธุรกิจ รหัส 21 (B3) ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  ศุกร์18:00-21:00N/A01C99 - 7 - 92W 
  เสาร์08:30-18:30N/A01C      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 199 - 5 - 94
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ศศ. รหัส 21 (กลุ่มนอกเวลา) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744