รายการหลัก

  GE366 - 1ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:00720207C80 - 68 - 12W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 1 รหัส 2110411105048 ถึง 2110411105999
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 41 - 9
0 - 0 - 0
10 - 6 - 4
11 - 10 - 1
10 - 8 - 2
0 - 0 - 0
20 - 3 - 17
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาทั่วไปเลือก สำหรับ นศ รหัส 21 เอกภาษาจีน เลือกเสรี 17-21 ทุกคณะ ]
 02  พุธ11:30-14:002220122C70 - 59 - 11W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 1
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
59 - 43 - 16
0 - 0 - 0
6 - 4 - 2
10 - 6 - 4
2 - 1 - 1
1 - 1 - 0
10 - 2 - 8
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาทั่วไปเลือก สำหรับ นศ รหัส 21 เอกภาษาจีน เลือกเสรี 17-21 ทุกคณะ ]
 03  ศุกร์08:30-11:00720107C130 - 106 - 24W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1130 - 106 - 24
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาทั่วไปเลือก สำหรับ นศ รหัส 21 คณะบัญชี กลุ่ม B และ D ]
 04  ศุกร์11:30-14:002350423C74 - 67 - 7W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
ชั้นปี 5
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 37 - 13
0 - 0 - 0
20 - 13 - 7
10 - 10 - 0
0 - 0 - 0
1 - 1 - 0
10 - 3 - 7
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาทั่วไปเลือก สำหรับ นศ รหัส 21 เอกภาษาอังกฤษฯ เลือกเสรี 17-21 ทุกคณะ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744