รายการหลัก

  GE411 - 1การดูแลสุขภาพและความงาม
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  พฤหัสบดี08:30-11:002160521C140 - 128 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1140 - 123 - 17
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L1+L2 (23) ]
 02  พฤหัสบดี08:30-11:00520105C140 - 127 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1140 - 124 - 16
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L3+L4 (23) ]
 03  จันทร์08:30-11:002160121C105 - 103 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทรวรภักดิ์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2100 - 96 - 4
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) ]
 04  จันทร์08:30-11:00780307C120 - 106 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง ชั้นปี 2120 - 104 - 16
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ สำหรับ นศ.รหัส 22+กลางปี 22 กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง (BS) ]
 05  จันทร์14:30-17:00780307C100 - 92 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร
สำรองให้ ชั้นปี 2 รหัส 2210611113001 ถึง 2210611113109
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป
100 - 85 - 15
4 - 4 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ สำหรับ นศ.รหัส 22+กลางปี 22 กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล (DF) ]
 06  จันทร์11:30-14:00780307C100 - 91 - 9W 
 อาจารย์ อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทรวรภักดิ์
สำรองให้ ชั้นปี 2 รหัส 2210611113110 ถึง 2210611113199
ชั้นปี 2 รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113099
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป
100 - 55 - 45
100 - 5 - 95
19 - 19 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศศาสตร์นศ.รหัส 22+กลางปี 22 กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล (DF) ]
 07  ศุกร์08:30-11:00570305C100 - 75 - 25W 
 อาจารย์ อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข
สำรองให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2 ขึ้นไป
100 - 45 - 55
40 - 25 - 15
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ รหัส 23 และ รหัส 22 สาขาวิชาFE,ICT,FTI ]
 08  พุธ11:30-14:002350323C102 - 100 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2100 - 99 - 1
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) ]
 09  พุธ11:30-14:002350423C80 - 78 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 280 - 68 - 12
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) ]
 10ไม่พบข้อมูล100 - 0 - 100W 
 อาจารย์
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 2+2 ชั้นปี 1
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23 สาขาภาษาจีน และจีนผู้ประกอบการเท่านั้น ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 100  เสาร์11:30-14:002130721C40 - 26 - 14W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน
สำรองให้สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
40 - 26 - 14
40 - 1 - 39
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา คณะวิทย์ สาขา สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) รหัส 23 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744