รายการหลัก

  GE457 - 1ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:00520105C110 - 98 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
สหวิทยาการ ชั้นปี 1
สหวิทยาการ ปี 2 ขึ้นไป
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
110 - 41 - 69
110 - 50 - 60
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาทั่วไปเลือก สำหรับ นศ รหัส 21 คณะบริหารธุรกิจ A1 + A4 + รหัส 21 เอกภาษาเกาหลี ]
 02  พุธ11:30-14:00140201C102 - 95 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
สหวิทยาการ ชั้นปี 1
สหวิทยาการ ปี 2 ขึ้นไป
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ (4 ปี) ชั้นปี 1
50 - 37 - 13
50 - 49 - 1
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
10 - 0 - 10
9 - 0 - 9
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาทั่วไปเลือก สำหรับ นศ รหัส 21 คณะบริหารธุรกิจ A2 + A3 + รหัส 21 เอกภาษาเกาหลี ]
 03  จันทร์08:30-11:00N/A01C144 - 138 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1145 - 138 - 7
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 21 เอกภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์เท่านั้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744