รายการหลัก

  BI418 - 1การจัดการเทคโนโลยีในธุรกิจระหว่างประเทศ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร11:30-14:00520105C170 - 140 - 30W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 5 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
130 - 5 - 125
130 - 1 - 129
170 - 135 - 35
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1+ B2 + B3 + B4 รหัส 22 กลุ่ม 1 ]
 02  อังคาร14:30-17:00520105C160 - 146 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 5 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
130 - 6 - 124
130 - 0 - 130
160 - 141 - 19
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1+ B2 + B3 + B4 รหัส 22 กลุ่ม 2 ]
 03  พฤหัสบดี11:30-14:002150821C87 - 87 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 4 ขึ้นไป
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 5 ขึ้นไป
85 - 85 - 0
85 - 0 - 85
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1+ B2 + B3 รหัส 19 กลุ่ม 1 ]
 04  พฤหัสบดี14:30-17:002150821C85 - 64 - 21W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 4 ขึ้นไป
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 5 ขึ้นไป
85 - 58 - 27
85 - 1 - 84
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1+ B2 + B3 รหัส 19 กลุ่ม 2 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744