รายการหลัก

  BA402 - 60การจัดการเชิงกลยุทธ์
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01ไม่พบข้อมูล2 - 2 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์โสภิดา วระนิล
สำรองให้การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปี 12 - 0 - 2
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ R (20) ]
 02  อังคาร11:30-14:00520105C999 - 93 - 906W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1910111101001 ถึง 1910111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1920111101001 ถึง 1920111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
การตลาด ชั้นปี 4
การตลาด ชั้นปี 4
999 - 1 - 998
999 - 1 - 998
999 - 2 - 997
999 - 40 - 959
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A1 (18) + A2 (สหกิจ) ]
 03  พุธ11:30-14:00N/A01C999 - 98 - 901W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1910111101001 ถึง 1910111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1920111101001 ถึง 1920111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
การตลาด ชั้นปี 4
การตลาด ชั้นปี 4
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 4
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 46 - 953
999 - 0 - 999
999 - 25 - 974
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A3 + S (18) + L (สหกิจ) ]
 04  อังคาร14:30-17:00520105C999 - 78 - 921W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1910111101001 ถึง 1910111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1920111101001 ถึง 1920111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 9 - 990
999 - 68 - 931
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1/1 + B1/2 + K (18) ]
 05  จันทร์14:30-17:00N/A01C999 - 86 - 913W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1910111101001 ถึง 1910111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1920111101001 ถึง 1920111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 4
999 - 3 - 996
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 64 - 935
999 - 0 - 999
999 - 16 - 983
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B2 + D (18) ]
 06  จันทร์11:30-14:00570705C999 - 91 - 908W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1910111101001 ถึง 1910111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1920111101001 ถึง 1920111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
การเงิน ชั้นปี 4
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 48 - 951
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 43 - 956
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1/1 ฤดูร้อนพิเศษ + B3 (18) + C ]
 07  พุธ11:30-14:00N/A01C999 - 86 - 913W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สุทธาวรรณ ซาโต้
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1910111101001 ถึง 1910111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1920111101001 ถึง 1920111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
การจัดการ ชั้นปี 4
999 - 4 - 995
999 - 0 - 999
999 - 3 - 996
999 - 90 - 909
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ J1+J2 (18) ]
 08ไม่พบข้อมูล1 - 1 - 0W 
 อาจารย์
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ 2110111113097 ]
 09ไม่พบข้อมูล0 - 0 - 0WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1910111101001 ถึง 1910111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 1920111101001 ถึง 1920111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
การจัดการ ชั้นปี 4
การจัดการ ชั้นปี 4
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 4
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 4
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 89  ศุกร์14:30-17:002480524C11 - 6 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. สถาบันพัฒนาบัณฑิตฯ เท่านั้น ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล20 - 7 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มพิเศษนักธุรกิจ ]
    ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 300ไม่พบข้อมูล50 - 34 - 16W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.อดิพร เขมะรังสรรค์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ขสมก รหัส 19 ม.ปลาย ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744