รายการหลัก

  AC914 - 60หลักการบัญชี
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องAX004-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  พุธ08:30-11:002150321C134 - 131 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รินรดา แสงบัว
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2310111101001 ถึง 2310111119999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการเงินการลงทุน ชั้นปี 1
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 2 - 997
999 - 8 - 991
999 - 3 - 996
999 - 0 - 999
999 - 115 - 884
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ C (23) ]
 02  พุธ11:30-14:002480124C999 - 60 - 939W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัชรัช ศิริทองถาวร
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด รหัส 2310111101001 ถึง 2310111119999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 2
999 - 4 - 995
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 4 - 995
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 48 - 951
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A1 (22) ]
 03  พุธ14:30-17:002320123C999 - 53 - 946W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ต่ออภิชาติตระกูล
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2310111101001 ถึง 2310111119999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 2 - 997
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 49 - 950
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A2 (22) ]
 04  พฤหัสบดี14:30-17:002150621C999 - 56 - 943W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ต่ออภิชาติตระกูล
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2310111101001 ถึง 2310111119999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 3 - 996
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 43 - 956
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A3 (22) ]
 05  จันทร์14:30-17:002320323C999 - 48 - 951W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัชรัช ศิริทองถาวร
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2310111101001 ถึง 2310111119999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 3 - 996
999 - 0 - 999
999 - 43 - 956
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A4 (22) ]
 06  จันทร์08:30-11:002320323C85 - 83 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัชรัช ศิริทองถาวร
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2310111101001 ถึง 2310111119999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 2 - 997
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 76 - 923
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ J1 + J2 (22) ]
 07  จันทร์14:30-17:002150221C999 - 40 - 959W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ต่ออภิชาติตระกูล
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2310111101001 ถึง 2310111119999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 39 - 960
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ J1 + J2 (22) ]
 08  พุธ08:30-11:00570705C83 - 81 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัชรัช ศิริทองถาวร
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2310111101001 ถึง 2310111119999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ชั้นปี 2
ชั้นปี 1
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 1 - 99
100 - 3 - 97
100 - 0 - 100
100 - 1 - 99
100 - 75 - 25
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 1 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L3 + L4 + K (22) ]
 09  พุธ08:30-11:002150221C100 - 31 - 69W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ต่ออภิชาติตระกูล
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2310111101001 ถึง 2310111119999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 27 - 972
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L3 + L4 + K (22) ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 200ไม่พบข้อมูล100 - 92 - 8W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภญา กิจกมลวัฒน์
สำรองให้ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 2
ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 3
ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 4
100 - 63 - 37
100 - 26 - 74
100 - 2 - 98
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 20-22 บริหารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล100 - 17 - 83W 
 อาจารย์ อาจารย์รุ่งนภา ฉัตรฐิติ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ปวส. เทียบโอน (เรียนอาทิตย์) ปี 2 ขึ้นไป100 - 14 - 86
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ การจัดการโลจิสติกส์ สำหรับนักศึกษา ปวส.เทียบโอน 22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744