รายการหลัก

  BK338 - 1การจัดการการค้าปลีกค้าส่ง
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา BA201-1 (#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์14:30-17:00520105C70 - 66 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด รหัส 2010111101001 ถึง 2010111101999
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
การตลาด ปี 4 ขึ้นไป
70 - 1 - 69
70 - 60 - 10
70 - 6 - 64
สอบปลายภาค 14 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขา การตลาด รหัส 19 และเทียบโอน 20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744