รายการหลัก

  BN420 - 1การจัดการขนส่งทางถนน
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร14:30-17:002160221C999 - 91 - 908W 
 อาจารย์ อาจารย์นทธ์ธมนต์ กรรณิกา
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รหัส 2310111110001 ถึง 2310111110999
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 87 - 912
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L1+L2 (22) และเทียบโอน รหัส 23 ]
 02  อังคาร11:30-14:002160221C999 - 91 - 908W 
 อาจารย์ อาจารย์นทธ์ธมนต์ กรรณิกา
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รหัส 2310111110001 ถึง 2310111110999
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 85 - 914
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L3+L4 (22) และเทียบโอน รหัส 23 ]
 03  พฤหัสบดี11:30-14:002320123C999 - 38 - 961W 
 อาจารย์ อาจารย์นทธ์ธมนต์ กรรณิกา
สำรองให้
การจัดการโลจิสติกส์ ปี 5 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ปี 5 ขึ้นไป
1 - 1 - 0
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปี 4 (20) สหกิจ (L3+L4) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744