รายการหลัก

  BT357 - 1เบเกอรี่เบื้องต้น
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (1-4-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์08:30-14:002610126C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ติลา เลาหวิรภาพ
สำรองให้การจัดการการท่องเที่ยว ปี 7 ขึ้นไป
การจัดการการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 2 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59/17-19 สาขาการจัดการการโรงแรม เรียนและสอบร่วม TH308 ]
 02  พุธ08:30-14:002610126C5 - 1 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ติลา เลาหวิรภาพ
สำรองให้การจัดการการท่องเที่ยว ปี 7 ขึ้นไป
การจัดการการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59/17-19 สาขาการจัดการการโรงแรม เรียนและสอบร่วม TH308 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744