รายการหลัก

  AC317 - 60การภาษีอากร 2
      สังกัดคณะบัญชี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา AC101-55 และ AC208-1 หรือ
AC101-S55 และ AC208-S
      รายวิชาต่อเนื่องAC440-1, AC446-60
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์17:00-19:30520105C110 - 63 - 47W 
  พฤหัสบดี14:30-17:002130521C      
 อาจารย์ อาจารย์ธีรชัย เอ่งฉ้วน
อาจารย์อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
สำรองให้
บัญชี ปี 4 ขึ้นไป
1 - 0 - 1
23 - 4 - 19
สอบปลายภาค 15 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20 กลุ่มบัญชีภาคธุรกิจ และ กลุ่มสารสนเทศ A-B (รหัสเก่ากว่าลงได้10คน) ]
 02  อังคาร17:00-19:30520105C110 - 81 - 29W 
  พฤหัสบดี11:30-14:002130521C      
 อาจารย์ อาจารย์ธีรชัย เอ่งฉ้วน
อาจารย์อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
สำรองให้
บัญชี ปี 4 ขึ้นไป
1 - 1 - 0
24 - 0 - 24
สอบปลายภาค 15 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20 กลุ่มสอบบัญชีฯ และ กลุ่มสารสนเทศ C-D (รหัสเก่ากว่าลงได้10คน) ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 201ไม่พบข้อมูล50 - 7 - 43W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา พัฒนวิทยากุล
อาจารย์ประพันธ์ คงเอียด
สำรองให้บัญชี(ออนไลน์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี(ออนไลน์) ปี 1 ขึ้นไป
100 - 6 - 94
100 - 1 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20-21 (วิทยพัฒน์) ]
 202ไม่พบข้อมูล10 - 6 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ธีรชัย เอ่งฉ้วน
อาจารย์ประพันธ์ คงเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา พัฒนวิทยากุล
สำรองให้บัญชี (E-Learning) - ปริญญาตรีใบที่สอง ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี (E-Learning) - ปริญญาตรีใบที่สอง ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 1 ขึ้นไป
10 - 3 - 7
10 - 2 - 8
10 - 0 - 10
10 - 1 - 9
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20-21 (e-Learning) ใบที่2และปวส ร่วมกับ AC317-60 กลุ่ม201 ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 250  อาทิตย์13:00-15:302160121C10 - 1 - 9W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ คล่องการพานิช
สำรองให้บัญชี ป.ตรีใบที่สอง (กลุ่มนอกเวลาทำการ ) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี ป.ตรีใบที่สอง (กลุ่มนอกเวลาทำการ ) ปี 1 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี ใบที่2 นอกเวลา รหัส 21 และเก่ากว่า เรียนสอบร่วม AC317.65 กลุ่ม 250 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  อาทิตย์13:00-15:302160121C10 - 1 - 9W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ คล่องการพานิช
สำรองให้บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี ปวส.นอกเวลา รหัส 21 และเก่ากว่า เรียนสอบร่วม AC317-65 ]
    ปริญญาตรี - Credit Bank
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 350ไม่พบข้อมูล0 - 0 - 0WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะบัญชี ชั้นปี 199 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ (ปิด ตามบันทึก บช.0760/2565) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744