รายการหลัก

  SF326 - 1เคมีอาหาร 1
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-3-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา ST222-1 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องSF327-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์12:20-14:007100407C10 - 7 - 3W 
  จันทร์14:30-17:001610116L      
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
สำรองให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 3
8 - 0 - 8
8 - 0 - 8
8 - 0 - 8
8 - 7 - 1
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขาร FST รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับ SR106 FE รหัส 20 และปีเกิน ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744