รายการหลัก

  HO380 - 1หลักการสื่อสาร
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี11:30-14:002220122C25 - 18 - 7W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล
สำรองให้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 3
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 2
25 - 15 - 10
25 - 3 - 22
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 18-19 เอกภาษาไทย ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744