รายการหลัก

  HH304 - 1ภาษากับสังคม
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี08:30-11:002220122C25 - 17 - 8W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม
สำรองให้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 3
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 4
25 - 15 - 10
25 - 1 - 24
25 - 1 - 24
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 17-18-19 เอกภาษาไทย (HH304+HH210+HH201 =25 คน) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744