รายการหลัก

  SP108 - 1การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องSP109-1(#), SP213-1(#), SP216-1(#), SP219-1(#), SP220-1(#), SP461-1(#), [ CO ] SP461-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
999 - 0 - 999
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 ภาคต้น ]
 01  พุธ14:30-16:101205A01L25 - 16 - 9W 
  จันทร์14:30-16:10720307C      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย
สำรองให้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับคณะวิทย์ รหัส 18-21 CS ]
 02  จันทร์14:30-16:10720307C25 - 17 - 8W 
  พฤหัสบดี11:30-13:101205B01L      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย
สำรองให้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 1 - 24
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับคณะวิทย์ รหัส 18-21 CS ]
    ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
999 - 0 - 999
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
25 - 0 - 25
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 ภาคต้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744