รายการหลัก

  SP216 - 1โครงสร้างข้อมูล
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา SP108-1 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องSP214-1(#), SP217-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี12:20-15:201205A01L40 - 28 - 12W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา คิดบรรจง
สำรองให้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
40 - 1 - 39
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 27 - 13
40 - 1 - 39
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับคณะวิทย์ รหัส 18-22 ปกติ และปวส. สาขา CS วิชาเอก-บังคับ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744