รายการหลัก

  SL121 - 1การโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (0-6-3)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องSL122-1, SL221-1, SL222-1, SL323-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์08:30-12:201205A01L20 - 6 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร
อาจารย์ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
สำรองให้เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 2
เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 3
เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับคณะวิทย์ สาขา DT รหัส 18-21 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 ภาคต้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744