รายการหลัก

  SL211 - 1การออกแบบเชิงประสบการณ์ของผู้ใช้
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์08:30-11:001205A01L10 - 7 - 3W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์
อาจารย์วุฒิกุล โอเจริญ
สำรองให้เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 4
เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 2
เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 1
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 7 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา เทคโนโลยีดิจิทัล รหัส 22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744