รายการหลัก

  SP342 - 1หัวข้อพิเศษทางปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี08:30-12:2015201A15L40 - 34 - 6W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย
สำรองให้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 1
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 26 - 14
40 - 1 - 39
40 - 0 - 40
40 - 4 - 36
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ฯ สาขา วิทยาการคอมฯ รหัส 18-22 เป็นวืชาเสรี เฉพาะ 2110511105002 5004 5005 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744